Článek v Jabloneckém deníku /listopad 2015/

01.12.2015 10:10

 

Držkovští se dočkali, mají konečně svůj znak

Autor: Redakce

Držkov, Praha - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v první polovině listopadu projednal a schválil nové symboly pro Držkov na Jablonecku.

„V červeném štítě doleva obrácený zlatě korunovaný stříbrný dvouocasý lev ve skoku držící kosmo vztyčený zlatý meč a provázený vpravo šesti stříbrnými korály pod sebou na stříbrné šňůře vynikající z okrajů štítu," popisuje podobu Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.

Archivní průzkum potvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce z období před konstitucí obecního zřízení. Z doložených otisků z 1.poloviny 19. století je zřejmé, že pečeť obce měla vertikálně mírně oválný až téměř kruhový tvar. Uprostřed se nacházelo linkami ohraničené označení majitele pečeti „Obec DrSskowska" a nad ním vyobrazení vyrůstajícího rolnického nářadí, jimiž byly vztyčené hrábě a kosmo a šikmo nakloněné kosy vše převýšené nápisem „Statek Nawarow", tzn. označením panství, k němuž Držkov v uvedené době náležel. Dolní část pečetního pole pak vyplňovaly dva zkřížené převázané obilné snopy.

Z období po konstituci obecního zřízení v polovině 19.století existují doklady o existenci razítka obce v archivních fondech Státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou. Domovské listy ze sedmdesátých let ukazují otisky kruhového razítka s linkou odděleným opisem „Obec Drškov podkraj Semil." a obrazem heraldicky doleva (tj. z pohledu pozorovatele doprava) obráceného vzpřímeného dvouocasého lva s korunou držícího v přední tlapě vztyčený nakloněný meč.

Nový znak obce obsahuje dva figurální motivy: Dominantní figura heraldicky doleva obráceného dvouocasého korunovaného lva s mečem představuje reflexi historického razítka obce ze druhé poloviny 19.století, jehož velmi zajímavý obraz tvoří modifikace zemského znamení a jehož symboliku můžeme spatřovat ve vyjádření polohy obce v pohraniční oblasti Čech, tj. ve stylizaci lva strážícího mečem historickou zemskou hranici.

Figura korálů na šňůře vynikající z okrajů štítu pak symbolizuje průmyslovou historii obce, tzn. místní sklářskou výrobu, reprezentovanou dříve především skleněnými korály.

Vlajka obce představuje opakování znakových figur posunutých do žerďové poloviny listu: „Červený list se šesti bílými korály na bílé šňůře vycházející v jedné dvanáctině délky listu z horního a dolního okraje listu a se žlutě korunovaným bílým dvouocasým lvem ve skoku obráceným k vlajícímu okraji a držícím kosmo vztyčený žlutý meč. Poměr šířky k délce je 2:3."