Články v Denících v červnu 2017

22.06.2017 19:00

 

Tři obce na Benešovsku se pyšní novými znaky

Autor: Lucie Sedláková /redakčně kráceno/

BENEŠOVSKÝ DENÍK, 22.6.2017

Benešovsko - Svůj vlastní obecní znak neměli. Proto se rozhodli oslovit známého heraldika Jana Tejkala.

V letošním roce vytvořil Jan Tejkal nové znaky pro tři obce v benešovském okrese. Pochlubit se tak svým symbolem mohou Řimovice, Kozmice i Popovice. Aby ale heraldik vytvořil co nejadekvátnější znak pro danou obec, musí začít nejdříve s vyhledáváním a shromážděním dostupných historických podkladů. Poté může teprve vypracovat návrh znaku.

Obec Řimovice

Znak Římovic připomíná dvě sakrální stavby se zvoničkami na řimovické návsi, kapli Povýšení svatého Kříže z roku 1872 a kapličku svatého Jana Nepomuckého z roku 1732. Modrá barva znakového štítu pak odkazuje na známý řimovický návesní rybník a jeho polohu mezi oběma kaplemi.

Obec Kozmice

Polcení štítu na dvě poloviny vyjadřuje historickou příslušnost dnešního území obce ke dvěma panstvím a dvěma krajům. Dvojice překřížených cepů připomíná přípravu selské rebelie na panství Konopiště v roce 1775 v kozmické panské hospodě. Osmihrotá hvězda odkazuje na historickou vazbu obce k panství Konopiště.

Obec Popovice

Znak Popovic odkazuje na historii popovické tvrze a to díky erbu orlice Ondřeje z Popovic, který je uváděný jako „pán hradu“ v Popovicích. Na tvrz a především na místní kostel odkazuje také motiv kříže a hvězdy řádu křížovníků s červenou hvězdou. Kostel symbolizuje také svatojakubské mušle. Naopak hvězda vystihuje počet místních částí obce.

 

Srbice získaly znak: listy a lva s ratolestí

Autor: Stanislav Šebek

DOMAŽLICKÝ DENÍK, 7.6.2017

Srbice – Koncem minulého měsíce se Srbice u Kolovče zařadily mezi obce, které se mohou pyšnit vlastním znakem.

Srbičtí zastupitelé si finální podobu znaku zvolili loni v prosinci, minulý měsíc jim znak a vlajku schválil parlament.

Srbický znak tvoří červeno-stříbrně vlnkovitě dělený štít. Nahoře je stříbrný kráčející lev se zlatou zbrojí přidržující zlatou palmovou ratolest, dole jsou tři zelené lipové listy.

„Figura kráčejícího lva přidržujícího palmovou ratolest představuje, jakožto jeden z typických atributů sv. Víta, vyjádření starobylého kostela sv. Víta v Srbicích, který je připomínán v roce 1273, přičemž jeho založení se klade již na konec 12. století,“ popisuje heraldik Jan Tejkal, který podobu srbického znaku vytvořil. „Figurální motiv lipových listů připomíná dobu panování Černínů z Chudenic, kdy bylo ve vsi vysázeno množství stromů a obecně pak vyjadřuje také přírodní rámec obce,“ dodal s tím, že počet tří listů koresponduje s počtem katastrálních území obce – Srbice, Těšovice a Strýčkovice (včetně místní části Háje).

Vlnkovité dělení štítu připomíná někdejší rybníky ve vsi – mezi nimi například Svatovítský rybník s mlýnem mezi vsí a kostelem. Červeno-stříbrná barva polí je odvozena z erbu Žákavců ze Žákavy, kteří jsou uváděni jako stavitelé tvrze, respektive renesančního zámku ve vsi.

 

Tvrzické nově ztvárňuje lovecký pes ve znaku

Autor: Leona Fröhlichová

PRACHATICKÝ DENÍK, 7.6.2017

Tvrzice - Novým znakem a vlajkou se od začátku června chlubí obec Tvrzice. Prachatický deník o tom informoval Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.
Nový znak obce byl schválen usnesením sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v poslední květnový den. „Znak tvoří zelený štít, v němž pod stříbrnou cimbuřovou zmenšenou hlavou vyrůstá z dolního okraje štítu stříbrný lovecký pes ve skoku se zlatou zbrojí a obojkem a červeným jazykem provázený vpravo zlatou korunou. Znak obce představuje tak zvané mluvící znamení, když skrze heroldskou figuru cimbuřové hlavy štítu vyjadřuje název obce,“ popsal Jan Tejkal.

Podle Michaely Hávové, starostky Tvrzic, na nový znak dlouho nečekali. „Na podzim jsme se v zastupitelstvu domluvili, že bychom měli rádi obecní znak, historicky totiž obec Tvrzice žádný neměla. Kdy si jej pojedeme slavnostně převzít, ale zatím nevíme, oficiální vyjádření ke slavnostnímu předání ještě nemáme,“ doplnila.

 

Obec Lány na Chotěbořsku bude mít vlastní prapor a znak

Autor: Štěpánka Saadouni /redakčně kráceno/

HAVLÍČKOBRODSKÝ DENÍK, 8.6.2017

Lány – Vlastním praporem a znakem se bude moci pochlubit obec Lány na Chotěbořsku. Jeho autorem je známý český heraldik Jan Tejkal.

„Znak obce Lány byl schválen usnesením sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 31. května 2017. Znak tvoří zelený štít a v něm zlaté figury. Hlavním námětem znaku je památná lípa zvaná Lánská lípa, nebo také Navrátilova Lípa,“ popsal Jan Tejkal vzhled znaku a jeho hlavní části. Lípa je ve znaku znázorněna v podobě stromu vyrůstajícího ze snížené krokve, která vyjadřuje dutinu v kmeni stromu. Doplňkem znaku je zvon, jako připomínka místní dřevěné zvonice.

„Tvorbu obecního znaku, který Lány v minulosti neměly, jsme ponechali na zkušenostech odborníka, heraldika Jana Tejkala. Ten nám nabídl osm možných variací, ze kterých konečnou podobu obecního znaku vybírali sami občané. Návrhy jsme rozeslali do každé domácnosti, pro vítěznou variantu bylo asi 21 obyvatel,“ informovala starostka obce Jarmila Nádvorníková.

Památná lípa, která se stala na obecním znaku Lán hlavním symbolem, je stará asi 700 let, patří k nejstarším stromům v krajině. V roce 1976 byla vyhlášena památným stromem. Je vysoká asi 25 metrů, obvod kmene je 730 centimetrů. Ve středověku sloužila na Liběcké kupecké stezce jako hraniční a signalizační bod. Nyní je rozsocha kmene chráněna šindelem.

 

Po vzniku obce přišel na řadu i znak a vlajka

Autor: Barbora Šmudlová

KARLOVARSKÝ DENÍK, 11.6.2017

Doupovské Hradiště - Obec Doupovské Hradiště má od konce května nový znak i vlajku.

Nově vzniklou samosprávnou obec dnes tvoří čtyři místní části. Činov, Dolní Lomnice, Lučiny a Svatobor. Ta vznikla 1. ledna 2016 poté, co byl zmenšen vojenský újezd, prostor Hradiště. „Znak obsahuje dvouuchou vázu s květinami ze znaku města Doupova, což koresponduje se skutečností, že název obce je odvozen od její polohy na někdejším území vojenského újezdu Hradiště, které je v regionu Doupovských hor s nejvyšším vrchem Hradiště, a současně navazuje na dlouhou tradici zdejšího osídlení v okolí zaniklého města Doupova. Ve znaku je také doplněn jehličnatý strom, který symbolizuje lesy v katastru obce, těžbu dřeva a sídlo lesní správy. Podkova symbolizuje chov koní. A cimbuřová pata štítu je odvozena z pozdější podoby znaku Doupova s květy a hradbou. Představuje současně odkaz na název obce. Modrá barva dolního pole vyjadřuje vodní toky na území obce a historickou hranici katastrů obcí Svatobor a Dolní Lomnice na řece Ohři. Lilie připomíná nejstarší historii území dnešní obce spojenou s cisterciáckým klášterem a jako mariánský atribut kostel Nanebevzetí Panny Marie,“ uvedl autor znaku Jan Tejkal.

Kromě znaku byla schválena i nová vlajka, kterou také navrhl Jan Tejkal. „Nová vlajka ze znaku přejímá pouze motiv historického znaku Doupova, ale další motivy nahrazuje pruhy ve znakových barvách, přičemž celkový počet pruhů, tří vodorovných a jednoho svislého, koresponduje s počtem čtyř místních částí obce. V červeném pruhu jsou dále tři bílé pětilisté květy se žlutými středy na zelených stoncích o dvou listech vyrůstajících ze žluté dvouuché vázy,“ dodal autor.

 

Lev a oříšky. Malé Březno získalo erb

Autor: Janni Vorlíček

ÚSTECKÝ DENÍK, 14.6.2017

Malé Březno - Nový znak vybrali obyvatelé obce v anketě. Ve hře bylo jedenáct návrhů.

Polovina dvouocasého lva, který vyrůstá ze zlaté vlny a v tlapě nese březový list, a tři oříšky na zelené stopce tvoří nový znak obce Malé Březno a její místní části Leština. Na konci května ho schválil sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Podle heraldika a vexilologa Jana Tejkala odkazuje figura lva na historickou pečeť obce. Lev je, stejně jako na pečeti, dvouocasý. Nemá ale knížecí korunu. „Její přítomnost ve znaku obce by mohla být matoucí. V tlapě lev drží místo rychtářského práva březový list, mluvící znamení, které zřetelně vyjadřuje název obce," popsal Jan Tejkal.

JE TO ZNÁMKA PRESTIŽE

Heroldská figura vlnité paty štítu symbolizuje Labe a Luční potok, na jejichž soutoku se Malé Březno rozkládá. Tři oříšky na stopce jsou znamením vsi Leština. Odpovídají také třem historickým lokalitám obce Malému Březnu a místním částem Leština a Vitín.

Na výběru nového znaku se podíleli sami obyvatelé. Měli jedenáct možností. „Nakonec jsme návrhy rozeslali mezi lidi. Vrátilo se nám hodně anketních odpovědí a jednoznačně vyhrálo číslo čtyři," popsala starostka Malého Března Renata Zvoníčková s tím, že s návrhem přišel coby s prestižní záležitostí místostarosta obce Tomáš Mikšovský.

„Vsi v okolí ho mají a my byli jediní, kteří ne. V podstatě je to prestižní záležitost," poznamenal místostarosta Mikšovský.

Původní historická pečeť Malého Března obsahovala vyobrazení dvouocasého lva s knížecí korunou. „Její otisky pocházejí z doby před rokem 1843, kdy bylo Malé Březno odděleno od panství Teplice v majetku knížecího rodu Clary-Aldringen k majetku hraběcího rodu Chotků, který vlastnil panství Velké Březno a Zahořany," vysvětlil heraldik Tejkal.

Lev na pečeti přidržoval rychtářské právo v podobě hůlky či žezla, dole po stranách ho obklopovaly dvě ratolesti. Po obvodu pečetního pole se vinul německý nápis. Knížecí koruna na hlavě lva mohla odkazovat na majitele vsi, knížecí rod Clary-Aldringen.

 

Mlýnské kolo a obrannou hradbu mají ve znaku

Autor: Zuzana Rodová /redakčně kráceno/

JIHLAVSKÝ DENÍK, 15.6.2017

Černíč, Větrný Jeníkov - Nové znaky a vlajky vytvořil heraldik Jan Tejkal pro Černíč a pro Větrný Jeníkov:

„Donedávna jsme disponovali pouze historickým znakem, který ale nebyl registrovaný. Od konce letošního května máme už schválený a registrovaný nový znak,“ řekla starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová.  V červeném štítě dominuje obranná hradba se žlutou otevřenou bránou, která stojí na zeleném trávníku. „Hradba má okrouhlou věž o dvou patrech, v každém s černým obloukovým oknem, a s černou zvonovou střechou zakončenou zlatou makovicí. Po stranách brány v hradbě pod cimbuřím tři černé čtvercové střílny vedle sebe,“ popsal znaky heraldik Jan Tejkal, který je zároveň vexilologem a autorem vlajky. „Vlajku budeme používat při slavnostních příležitostech,“ dodala Lisová.

Stejný heraldik je také autorem nového znaku pro obec Černíč. „Znak jsme nikdy neměli, proto jsme se rozhodli si ho pořídit. Za jeho pořízením nestojí žádné mimořádné oslavy,“ odůvodnila starostka Černíče Jana Cechová.

Tři zelené lekníny ve znaku odkazují ke katastrální území Černíče. „K Černíči totiž patří ještě Myslůvka a Slaviboř. Lekníny jsou symbolem Černíčského rybníka. Ten v minulosti zdobilo spoustu leknínů. Bohužel ale už na něm nerostou,“ odůvodnila symboliku leknínů starostka Cechová.

V každé ze tří obcí se nachází mlýn. Proto znaku dominuje velké žluté mlýnské kolo. „Přírodní památka Černíčský rybník je vyjádřena prostřednictvím modré barvy štítu,“ dodal heraldik Tejkal. Ten pro Černíč navrhnul také vlajku, která je totožná se znakem. „Znak vymyslel heraldik. Dal nám sedm různých návrhů, mezi kterými jsme si mohli vybrat. Vítězný znak schvalovali zastupitelé,“ poznamenala starostka Cechová.